سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشته قیامی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
سیده شقایق میر مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
سارا تنیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حمیذ زارع ابیانه – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) یکی از پارامترهای مهم در طراحی سیستم های آبیاری می باشد. این پارامتر توسط اندازه گیری مستقیم (لایسیمتری) و یا به طور غیر مستقیم (معادلات تجربی) برآورد می شود. در تحقیق حاضر با ضرب داده های شش ساله تشت تبخیر ایستگاه کهریزک ارومیه و مقادیر تخمین زده شده ضریب تشت از طریق معادلات گوناگون نظیر کونیکا (Cueneca)، آلن – پروت (Allen-Pruitt)، اشنایدر (Snyder)، اشنایدر اصلاح شده (Modified Snyder) و اورنگ (Orang) مقادیر ET0 محاسبه و نتایج آن با مقادیر برداشت شده لایسیمتر مقایسه گردید. نتایج، روش آلن – پروت را با توجه به مقادیر MBE (mean bias error) ، (root mean square error) RMSE و t کمتر به عنوان روش مناسب معرفی می کند. مقادیر آزمون Z نیز صحت نتایج فوق را در سطح معنی داری ۰/۰۵ تایید می نماید. همچنین مقادیر حاصل از جدول فائو در تخمین ضریب تشت نزدیکی بیشتری با روش آلن و پروت داشت.