سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مونا امامی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران
مهران عنایتی شریعت پناهی – عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
صمد حبیب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
قربانعلی نعمت زاده – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج

چکیده:

هدف از این آزمایش بررسی و مقایسه تنش های حرارتی و شیمیایی اعمال شده بر میکروسپور به منظور بهینه سازی جنین زایی میکروسپور و باززایی گیاهان دابل هاپلوئید در گیاه مدل کلزا می _باشد. برای این منظور ارقام بهاره Hyola 420 ،Hyola401 و Hyola 308 به عنوان مواد گیاهی انتخاب شدند. اثر تنش های مختلف شامل گرما، تریفلورالین، اورایزلین و ۴-D ، ا۲ برروی القاء جنین زایی میکروسپور مورد بررسی قرار گرفت . میکروسپورها در مرحله تک سلولی تا ابتدای دو سلولی از غنچه ها جدا شدند و در محیط کشت NLN-13 کشت گردیدند . میکروسپورها تحت تنش حرارتی (۳۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۷-۱۴ روز)، ۴-D، ا۲ (۵-۱۰ mg/l برای مدت ۱۵-۱۲۰ دقیقه) و تری فلورالین و اورایزلین (در غلظت ۰/۵-۱۰ μM به مدت ۴۲ ساعت ) قرار گرفتند . بعد از اعمال تنش کشتها به انکوباتور با دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و تاریکی تا مرحله تشکیل جنین انتقال یافتند . بعد از تولید جنین، جنین های تولید شده به محیط MS به همراه هورمون جیبریلیک اسید (۰/۰۱mg/l) برای باززایی منتقل شدند . نتایج نشان داد که تیمار حرارتی ۳۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۰-۱۴ روز (بسته به رقم ) بیشترین جنین زایی را به دنبال داشت . همچنین ا لقاء جنین _ زایی میکروسپور برای اولین بار با استفاده از تیمار شیمیایی تریفلورالین و اورایزلین (۰/۵ – ۲ مایکرو مولار به مدت ۴۲ ساعت )به جای شوک حرارتی گزارش می گردد . نتایج این آزمایش تاکنون نشان می دهد که درصد جنین _زایی در تیمارهای مورد اشاره قابل رقابت با شوک حرارتی بوده به علاوه انتظار می رود به دلیل خصوصیت ضد میکروتوبولی آنها درصد دابلدهاپلوئیدی خودبه خودی افزایش یابد.