سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد فیروزی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
امین اعزیزنیا – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق یکی از جدیدترین مدلهای ارائه شده بر مبنای ترمودینا میک آماری کوانتومی که به یک پیش بینی دقیق جذب سطحی چندسایتی مولکولهای چنداتمی رسیده است، مورد مطالعه قرار می گیرد . تئوری ایزوترم مورد بحث قرار گرفته و دقت آن برای جذب تعدادی از هیدروکربنهای سبک با ایزوترم جذب سطحی چند سایتی لانگمایر (MSL) در جذب چنداتمی مقایسه و توانایی این ایزوترم در پیشبینی خواص جذب چند سایتی مولکولهای چند اتمی گزارش خواهد شد. در این تحقیق برای مقایسه از داد ههای تجربی اتان، پروپان، اتیلن، پروپیلن و استیلن در دو دمای ۳۰ و ۵۰ درجه سانتیگراد استفاده شده است . نتایج نشان می دهند این ایزوترم همانند ایزوترم MSL توانایی بسیار خوبی در پیش بینی ایزوترم های جذب سطحی چندسایتی مولکولهای چنداتمی دارد .