سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشید طلعت – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی.
نادر قدیریان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مدیریت کشاورزی شهرستان ابرکوه
خدابخش گودرزوند چگینی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مدیریت کشاورزی شهرستان قزوین
میترا فرجیان – کارشناس آبیاری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

در سال ۱۳۸۳ تجزیه همبستگی صفات مختلف در ۶ رقم و ۶ دورگ منتخب به روش تجزیه علیت در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات پنبه (معاونت ورامین) انجام شد. برای این منظور ۶ رقم و ۶ دورگ تثبیت شده منتخب به نام های ورامین، ساحل، تاشکند، اولتان، بختگان ، B557 ، بختگان × اولتان، اولتان × B557، ساحل × B557 ، اولتان × تاشکند و اولتان × ساحل تاشکند × B557 در قالب یک طرح بلوک های کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. ضرایب همبستگی بین صفات و معادله رگرسیون چندگانه خطی قدم به قدم (مرحله ای ) بین میانگین عملکرد و صفات د یگر محاسبه گردیدند . تعداد بذر در بوته بالاترین همبستگی را با عملکرد داشت و همچنین بیشترین تغییرات عملکرد را در معادله رگرسیون د اشت . تجزیه علیت بر اساس متغیرهای وارد شده در مرحله نهایی معادله رگرسیون مرحله ای شامل تعداد بذر در بوته، وزن صد دانه، وزن قوزه، تعداد قوزه در مترمربع انجام شد.بر اساس نتایج حاصله تعداد قوزه در مترمربع بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد داشت (۰/۸۰۸) در مرحله بعدی صفت وزن صد دانه (۰/۶۸۸) و صفت وزن قوزه (۰/۴۱۳) و تعداد بذر در بوته (۰/۲۱۷) بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد داشتند.با توجه به نتایج حاصله در این تحقیق و نتایج مشابه محققان در سال های گذشته، می توان دریافت که از طریق انتخاب ارقامی که دارای بالاترین تعداد قوزه در مترمربع، وزن صد دانه، وزن قوزه و بالاترین تعداد بذر در بوته هستند عملکرد را افزایش داد.