سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر ضیایی مؤید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه سمنان
عباس هنربخش رئوف – عضو هیأت علمی، دانشگاه سمنان

چکیده:

در سالهای اخیر تولید قطعات مهندسی از چدن نشکن و به روش ریخته گری گسترش فراوان یافته است. میل لنگ موتورازمهمترین قطعات خودرو از جنس چدن نشکن و به روش ریخته گری تولید میشود. در این پژوهش، میل لنگ موتور ملی (EF7) و میل لنگ موتور پژو ۲۰۶ (TU5) از جنس چدن نشکن گرید GGG70 مورد مطالعه قرار گرفت . میل لنگ موتور TU5 به روش ماسه تر و میل لنگ موتور EF7 به روش پوسته ای ریخته گری می شود . مقایسه بین دو میل لنگ از لحاظ خواص مکانیکی و ریزساختار صورت گرفت . نمونه های کشش از هردو میل لنگ طبق استاندارد فورد تهیه شد و تحت آزمون استحکام قرار گرفت . نمونه پولکی از هردو میل لنگ تهیه شد و مورد آزمون کوانتومتری قرار گرفت . از مقاطع یاتاقان ثابت و متحرک هردو میل لنگ نمونه تهیه شد و پروفیل سختی از سطح تا مغز استخراج شد . ریزساختار هردو نمونه در موقعیت های مختلف از یاتاقان ثابت و متحرک با استفاده از تصاویر میکروسکوپ نوری به صورت اچ شده و نشده مورد مطا لعه قرار گرفت . همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی از ریزساختار و مقاطع شکست نمونه های تست کشش بررسی شد و مرفولوژی کره های گرافیت مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که میل لنگ تولید شده به روش ریخته گری پوسته ای نیز بر اساس استاندارد کارخانه فورد خواص مورد نیاز برای کاربرد در موتور خودروها را دارد.