روابط فوق امکان بررسی روند تغییرات تخمینی از دامنه و فرکانس لحظهاي چنین سیگنالهایی را براي استخراج سایر ویژگیهاي مبتنی بر آنها فراهم خواهند آورد.

دراین بخش نتایج حاصل از پیاده سازي روش فیلترینگ معکوس به منظور دستیابی به شکل موج سـیگنال حنجـره در اثر پاسخ فیلتر مدل کنندة آن به تحریک ورودي شـامل ضربه دنبالهاي از ها با فواصل زمانی برابر با دوره تنـاوب گـام سیگنالهاي گفتـاري و همچنـین اعمـال عملگـر غیرخطـی انرژي تیگر به هدف دستیابی به روند تغییرات انرژي بـسته AM به منظور تعقیب هرچـه دقیـقتـر لحظـات بازشـدن ناگهـــانی تارهـــاي صـــوتی از یکـــدیگر ارائـــه گردیـــده است(شکل۴و.(۵

سپس در ادامه به بررسی و مقایسه نتـایج حاصــل از ایــن روش و دو روش کپــستروم اصــلاح شــده و همچنین اعمال عملگر انرژي بر سیگنال فیلتر شـده حـول فرمنت نخستین پرداختهایم. مجموعه دادگان مورد بررسـی از بانک اطلاعاتی شرکت کیالکترونیکز[۸] ، حاوي۵۰ فایل ضبط شده از افراد سالم و۶۵۰ فایلمربـوط بـه افـراد بیمـار مبتلا به انواع ناهنجاریهاي حنجرهاي درحین تلفظ واکه ”آ“ انتخاب گردیده است .

شایان ذکر است کـه مـلاك موجـود جهت تعیین و ارزیابی میزان دقت هریک ازروشـهاي مزبـور جهت تخمین فرکانس گام هر یک از نمونـههـا ، مقـادیري است که براي مؤلفههاي مختلف تعریف شده در سیگنالهاي گفتاري از جمله فرکانس گام، توسط متخصـصین مختلفـی از سیگنال صوتی افراد استخراج شده و همـراه بـا مجموعـه دادگان توسط شرکت کـیالکترونیکـز در اختیـار قـرار داده شده است . ضبط فایلها تحـت فرمـت wave ، ۱۶ بیتـی ، استریو و بـا فرکـانس نمونـه بـرداري ۴۴۱۰۰ هرتـز انجـام پذیرفته است.