سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگار محرمی گرگری – کارشناس اداره سازه های دریایی و خشکی سازمان بنادر و کشتیرانی
محمد راستی اردکانی – کارشناس اداره سازه های دریایی و خشکی سازمان بنادر و کشتیرانی
محمد شاکری نیا – کارشناس اداره سازه های دریایی و خشکی سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

این تحقیق به مقایسه سطوح عملکرد لرزه ای اسکله طراحی شده توسط آئین نامه های طراحی ایران با سطوح عملکرد پیش بینی شده توسط آئین نامه مقاوم سازی [۲] پرداخته است.
اسکله طرح دارای قدمتی بیشتر از ۴۰ سال میباشد که به دلیل نیاز بندر به افزایش سطح بهره برداری و افزایش مبادلات کالا که در نهایت منجر به افزایش ابعاد اسکله گردیده استو بعلت خرابیهای حاصله ناشی ازگذشت زمان و خرابیهای ناشی از جنگ جزء مقوله پروزه هایی که نیازمند تعمیرات اساسی هستند قرار گرفته است.
اسکله مذکور به دلیل افزایش ابعاد و توسعه بهره برداری که در بالا شرح آن داده شده است مطابق آئین نامه های بارگذاری لرزه ای، و نهایتاً بر اساس مباحث نهم ]۵[و دهم ]۶[ مقررات ملی ساختمان و آئین‌نامه بتن ایران (آبا) ]۷[ و پیش نویس آئینسازه های دریایی ایران و بندر سازی ژاپن و آئین نامه پلسازی ایران با توجه بهظرفیت موجود اسکله و انجام آزمایشات مورد نیاز جهت تخمین کیفی و کمی از ظرفیت باربری سازه موجود تحلیل شده است و در نهایت طرح از سوی مشاور پیشنهاد شده است.بگونه ای که طرح موجود کلیه ضوابط و معیارهای آئین نامه های مذبور را برآورد کرده است سپس همین سازه بر اساس رهنمودهای مندرج در آئین نامه مقاوم سازی و با رعایت کلیه محدودیتها و الزامات مجددا مدلسازی و آنالیز شده است و در انتها نتایج آنالیزها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است تا بدین ترتیب رفتار سازه از نقطه نظر عملکرد ،گستردگی کمی و کیفی مفاصل پلاستیک و توزیع برش و جابجایی تعیین گردد.
این مطالعات نشان می‌دهند الگوهای متفاوت بارگذارینتایجی متفاوت را بدست می‌دهند که از نظر کلی کم و بیش مشابه هستند لیکن در جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند.عدم تشکیل مفاصل پلاستیک قابل توجه و در محدوده بعد از سطح عملکرد ایمنی جانی در تیرها و تشکیل مفاصل پلاستیکی درتعداد کمی از شمعها در سطح عملکرد بعد از ایمنی جانی و صرفا تشکیل مفاصل در آستانة تخریب درآنها از دیگر نتایج هستند.