سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروین جویبان پو ر – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران آزمایشگاه تحقیقاتی م
نوراله کثیری – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران آزمایشگاه تحقیقاتی م

چکیده:

روشهای مختلفی برای تعیین تعداد واحدهای انتقال جرم در فاز مایع و گاز، با استفاده از داده های آزمایشگاهی راندمان سینی در برج تقطیر وجود دار د. پارامترهای مختلفی در راندمان و به تبع آن، در تعداد واحدهای انتقال جرم دخیل هستند. هر چه تعداد پارامترهای موثر در نظر گرفته شده، بیشتر باشد؛ روش محاسبه، دقیق تر و به همان اندازه نحوه دستیابی به آن سخت تر است. در این مقاله چهار روش از چگونگی محاسبه تعداد واحدهای انتقال جرم در فاز مایع و بخار، روش شیب و عرض از مبداء برای تعداد واحدهای انتقال مستقل از شیب خط تعادل و ترکیب،
تئوری نفوذ برای تعداد واحدهای انتقال وابسته به ترکیب، مدل سطح تماس حبابهای غیر هم اندازه برای جریانهای توربولنسی و سطوح نو شونده در ناحیه کف و تئوری پخش وابسته به خواص فیزیکی سیستم بیان شده و مقایسه ای بین آنها با استفاده از داده های آزمایشگاهی راندمان نقط های ش ش مخلوط دو جزئی با محدوده وسیعی از خواص فیزیکی صورت گرفته است .