سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن خراشادی زاده – گروه برق قدرت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:

در این مقاله روشهای مع مول تشخیص نوسان توان بررسی و با یکدیگر مقایسه شده اند . هنگامیکـه نوسـان تـوان در یـک سیستم قدرت رخ می دهـد امپـدانس دیـده شـده توسـط رلـه دیستانس کاهش پیدا می کند که ممکن است این امپـدانس در ناحیه حفاظتی رله دیستانس قـرار گرفتـه و رلـه دیسـتانس را دچار عملکرد اشتباه نمای د . بنابراین لازم است تا نوسـان تـوان تشخیص داده شده و در این شـرایط عملکـرد رلـه دیسـتانس بلاک شود . در این مقاله چند روش معمول تشـخیص نوسـان توان که در ساختار رله های دیستانس صنعتی بکار رفته بررسی شده اند .