سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ریحانه سپهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد حسن مرادی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
غنچه مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
لاله کاردر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله چندین روش خوشه بندی فاز ی بر پایه روش خوشه بندی استانداردFCMارایه شده اند. چهار روش خوشه بندی فازی بر پایهفواصل مجذور وفقی میباشند و یک روش خوشه بندی فازی دیگر بر مبنای روش FCMو با تغییر تابع هدف پایه بیان شده است. روش اخیر قطعات مختلف داده را با هم مقایسه می کند تا شکل های مشابه را بیابد . سپس کاربرد این روش ها در مجموعه داده های Iris و Wine در مقایسه با روش پایه خوشه بندی FCM نشان داده شده است . در این مقاله در انتها یک روش بدست آوردن خطا بیان شده و بر طبق آن خطای خوشه بندی برای هر کدام از مجموعه داده ها و برای هر روش محاسبه شده و با هم مقایسه شده است.