سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهریار شرفی – استادیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ابراهیم دهکردی – دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران
غلامرضا سرمست – دانشجوی کارشناسی ارشد سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

آلیاژ مونل ۴۰۰ به دلیل استحکام مناسب و مقاومت به خوردگی خوب کـاربرد ویـژه ای در تکنولـوژی هـسته ای دارد . در این تحقیق ابتدا با بهره گیری از طراحی و پارامترهای ص حیح جوشکاری، ورق هایی از جـنس مونـل ۴۰۰ بــا روش هــای SMAW و GTAW جوشــکاری گردیدنــد . پــس از اطمینــان از ســلامت جــوش بــا اســتفاده از رادیوگرافی، آزمایش های سـختی، کـشش، خمـش، ضـربه و متـالوگرافی انجـام گرفـت . بـا توجـه بـه نتـایج ایـن آزمایش ها مشخص گردید که هر دو روش فوق برای جوشک اری مونل ۴۰۰ مطلوب می باشد اما جوش حاصـل از روش GTAW در مقایسه با روش SMAW دارای مقاومـت بـه ضـربه و سـختی بیـشتر، خـواص خمـشی کمتـر و ساختار دندریتی ریزتری می باشد .