سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا تقی پور رضوان – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی ایران
حامد شکوری گنجوی – موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی ایران

چکیده:

صنعت برق ایران در حال حاضـر سـاختاری دولتـی و تقریبـا یکپارچه دارد ولی در سال های اخیـر بـا تغییـرات اساسـی در ساختار و تشکیل بازار برق، به سوی خصوصی سـازی پـیش می رود . در این مقالـه روابـط و مناسـبات حـاکم بـر سیسـتم عرضه برق در هر دو حالت دولتی و خصوصی برای دو بخش برنامه ریزی بلند مدت انتخاب تکنولوژی های تولید بـرق بـه منظور توسعه ظرفیت و برنامه ریزی کوتاه مدت زمـان بنـدی تولید واحدها بررسی و مقایسه شده است و تاثیرات بلندمدت و کوتاه مدت رقابت بین تکنولوژی های مختلف تولیـد بـرای ساخت و بهره برداری مورد توجه قرار گرفته اند . این تحلیل ساختار از سیستم عرضه برق کـه مـی توانـد بـرای تصمیم گیران در عرصه صنعت برق مفید باشد، درقالب روابط علی و معلولیصورت گرفته است که مبنای ساخت مدل های
پویایی سیستم ها ) ) System Dynamics و توصیف و تحلیـل رفتار دینامیک آنها با استفاده از این ابزار قرار می گیـر د . مـدل های پویایی سیستم ها علاوه برآنکه می توان ند رفتـار تصـمیم
گیران را شبیه سازی کن ند، امکان بررسی سیاست های مختلـف و تحلیل نتایج آن بر رفتار سیستم را نیز فراهم می آورند