سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا محمدرضایی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
رضا گل حسینی بیدگلی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی
عباس نادری فر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در ا ین مقاله سینتیک کربونیلاسیون متانول با استفاده از کاتالیست های همگن رودیم و ایریدیم و پیشبرنده متیل یدید درمحیط اسیدی مورد بررسی قرار م یگیرد. واکنش در فاز مایع، در فشار ثابت گاز منو اکسید کربن (atm 20-40) و در دماهای ثابت( ١٨٥، ١٧٠°C ١٩٥ ) انجام شده است. اثر فشار جزیی منو اکسید کربن، اثر غلظت پیشبرنده متیل یدید، ،متیل استات ، آب و کاتال یستهای رودیم و ایریدیم بر سرعت واکنش مورد بررسی قرار گرفته است . پس از بررسی نتا یج مشخص می شود که سرعت واکنش با کاتالیست رودیم مستقل از غلظت مواد اولیه واکنش و فشار منواکسید کربن م یباشد، و با توجه به کاتالیست و پیشبرنده متیل یدید ، تقریبا از درجه یک است، و در حضور کاتالیست ایریدیم، وابسته به غلظت مواد اولیه واکنش و فشار جزیی منو اکسید کربن م یباشد در پایان، با استفاده از قانون آرنیوس، انرژی اکتیواسیون و ض ریب فرکانسی واکنش نیز محاسبه شده است.