سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه زابل عباسی – اداره کل هواشناسی خراسان رضوی
محمد جواد احمدیان طبسی –
سهراب محمد نیا قرایی –

چکیده:

خشکسالی در زمره رویدادهای حدی و خزنده اقلیمی و هیدرولو ژیکی بشمارمی آید . وقوع این پدیدهامری اجتناب ناپذیر بوده و اغلب موجب زیانهای اجتماعی و اقتصادی زیادی در منطقه تحت تاثیر می گردد .خسارات مستقیم وغیر مستقیم ناشی از خشکسالی تابعی از شدت ،دوام و وسعت این بلیه طبیعی هستندوبه برنامه ریزی کشورها بستگی دارند . با اتخاذ روشهای مناسب خسارات این بلیه طبیعی را می توان کاهش داد. روشهای مختلفیبرا ی ارزیابی خشکسالیوجوددارد که هرکدام ویژگیهای خاص خود رادارند که در این مقاله از داده ها و اطلاعات بارندگی شهرستان مشهد برای سالهای زراعی ۳۱-۱۳۳۰ الی ۸۴-۱۳۸۳ استفاده گردید ه و وضعیت خشکسالی آن براساس داده های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است ونتایجبایکدیگر مقایسه شده اند . شاخصهای مورد مطالعه عبارتند از : شاخصهایدرصد از نرمال (PN) ، انحراف از نرمال (SD)، کلاسه بندی بارش(CP)، توزیع استاندارد(Z.score) و دهکها (Deciles).تحلیل های انجام شده ،ارزش کاربری این شاخصها را به منظور کمی کردن مولفه های خشکسالی در مشهد نشان داد. نتایج حاصل از این بررسی مشخص نمود کهطی دوره مورد مطالعه فراوانی خشکسالی در مقیاسضعیف از سایر خشکسالیها بیشتر بوده است. همچنین این مطالعات نشان داد که جهت تحلیل خشکسالی، نتایج شاخصها (به استثناء کلاسه بندی بارش ) تقریبا یکسان بوده ولی از نظر دقت شاخص دهکها و توزیع نرمال برای این مهم مناسبتر می باشند و به لحاظ سرعت نیز می توان از میانگین های متحرکجهت پیش بینی خشکسالی استفاده نمود.