سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم عرفانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری وزهکشی، دانشگاه فردوسی مشهد
جواد احمدیان – رئیس اداره تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی، پژوهشکده اقلیم شناسی،

چکیده:

خشکسالی از جمله پدیده های اقلیمی بوده که وقوع آن امری اجتناب ناپذیر است و از نقطه نظر درجه شدت، دوام، گسترش منطقه ای ، خسارات اقتصادی و اجتماعی از بالاترین درجات اهمیت برخوردار است. شناخت و پایش خشکسالی با شاخص های معتبر، اولین قدمدر جهت مدیریت این پدیده محسوب میشود. به منظور بررسی ومقایسه شاخص های خشکسالی شهر کرمان، با استفاده از اطلاعات و آمار بارندگی سالانه دوره آماری ۵۵ ساله (از سال ۱۹۵۱ تا ۲۰۰۵ میلادی)، شاخص های درصد از نرمال، انحرافاز نرمال، شاخص استاندارد بارندگی، کلاسه بندی دامنه بارش برای هر سال محاسبه و تعیین شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که در طی دوره اماری مورد مطالعه، فراوانی خشکسالی متوسط بیشتر از سایر خشکسالی ها بوده است. هم چنین علاوه بر افزایش تداوم خشکسالی ها با توجه به شاخص استاندارد بارندگی، فراوانی خشکسالی ها، نیز در دهه های چهارم و پنجم نسبت به دهه های اول تا سوم دوره، افزایش نشان داده است که این امر در میانگین های سه و پنج ساله بارندگی نیز مشهد است.نتایج شاخص های استاندارد بارندگی و درصد از نرمال در اکثر موارد یکسان بوده و تطابق خوبی با یکدیگر داشته است. علاوه بر این به دلیل سادگی و سرعت در محاسبه ، شاخص های مناسبی برای تعیین خشکسالی شهر کرمان محسوب میشوند.