سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید هادی پور – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه گیلان
جواد رزاقی – استادیار گروه عمران، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این تحقیق ، ظرفیت باربری دیوارهای برشی فولادی و دیوارهای برشی مرکب (C-SPW) تحت یکآنالیز استاتیکی افزاینده غیرخطی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . در سالهای اخیر کاربرد دیوار های برشی فولادی بدلیل سختی و مقاومت برشی قابل توجه و همچنین شکل پذیری مناسب رو به افزایش است . اما از نقاط ضعف این نوع دیوارهای برشی، کمانش صفحه فولادی در دیوار های برشی فولادی سخت نشده است که ضمن کاهش باربری ، باعث مشکلات معماری نیز می گرددکه این ضعف با استفاده از سخت کننده های جانبی قابل جبران است . علاوه بر سخت کننده های جانبی فولادی،کنترل کمانش صفحه با استفاده از پوشش بتنی در طرفین صفحه فولادی نیز امکان- پذیر است ، این نوع دیوار که دیوار برشی مرکب نامیده می شود همراه با دیوار برشی فولادی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . بدین منظور ۱۰ دیوار برشی فولادی و ۱۰ دیوار برشی مرکب(C-SPW) متناظر، با تعدادطبقات ۳، ۶، ۹ و ۱۵ و با طول دهه ۳، ۵و ۷/۵متر با استفاده از روش المان محدود بصورت سه بعدی در نرم افزار ANSYS شبیه سازی شده و آنالیز گردید . با توجه به نتایج آنالیز، پارامترهای لرزه ای مربوط به شکل پذیری ، اضافه ، مقاومت و در نهایت ضریب رفتار (R) برای همه نمونه ها بدست آمد و با هم مقایسه شد . نتایج بدست آمده نشان داد که هر دو نوع دیوار، رفتار شکل پذیری مناسبی دارند و مقدار میانگین ضریب رفتار ( R) برای دو نوع دیوار پیشنهاد گردید . همچنین با مقایسه ظرفیت بدست آمده برای دیوارها , مشخص شد که ظرفیت دیوارهای برشی مرکب بطور نسبی از دیوارهای برشی فولادی متناظر ، بزرگتر بوده که این نسبت بر حسب طول دهنه و تعداد طبقات ، متفاوت می باشد.