سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدکمال صولتی دهکردی – دانشجوی دکتری phD
آذر دانش – استادیار گروه زنان , دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فروزان گنجی – متخصص پزشکی اجتماعی ، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده:

زمینه و هدف : ناباروری یکی از بیماریهای زنان است که بصورت عدم وقوع حاملگی در طی یکسال نزدیکی جنسی بدون استفاده از روشهای پیشگیری تعریف می شود . بسیاری از پژوهشها نشان می دهد اینبیماری عوارضی روانی اجتماعی بسیاری برای مبتلایان و شریکزندگی آنها بهمراه می آورد . برخی از عواملی که مورد آسیب قرار می گیرند عزت نفسو پاسخهای مقابله ای این افراد است . هدف کلی از این پژوهشبررسیو رابطه ناباروری با عزت نفسو مهارتهای مقابله ای در زوجین نابارور می باشد . روش مطالعه : روشمطالعه بصورت مقطعی و تصادفی بود که طی مدت ۶ ماه اجرا گردید . حجم نمونهپژوهششامل ۵۰ زوج بارور و ۵۰ زوج نابارور بود که به کلینیک زنان بیمارستان هاجر یا مطب پزشکمتخصص زنان مراجعه کرده بودند ابزار مورد استفاده شامل: الف) آزمون عزت نفسکوپر اسمیت(Cooper smitکه میزان عزت نفسرا در آزمودنیها مورد ارزیابی قرار داده و دارای ۵۸ سوال دو گزینه ای است ب) آزمون پاسخهای مقابله ای بیلینگز و موس(Billings & Moosکه دارای ۱۹ سوال دو گزینه ای بود و نوع پاسخهای مقابله ای را در آزمودنیها بررسی می کرد ج) چکلیست ویژگیهای دموگرافیکو سایر اطلاعات مربوط به زوجین. د)- پرسشنامه رضایت جنسی (خود ساخته). آزمونهای آماری مورد استفاده آزمونtمستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون کای اسکور بود . بر اساس یافته های این پژوهشنتیجه گیری می شود که انجام مشاوره های روانشناختی در زوجین نابارور می تواند تا حد زیادی استرس و پیامدهای ناشی از این استرس (آسیب عزت نفسو مهارتهای مقابله و بروز مشکلات جنسی) را کاهشداده و آنها را در مقابل بروز برخی اختلالات روانی مصون نگه دارد .