سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید علی طباطبایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد،
غلامحسن رنجبر – عضو هیات علمی مرکز ملی شوری

چکیده:

به منظور مقایسه عمل کرد لاین های جدید جو لخت بدست آمده از طرحهای ملی تحقیقاتی منطقه معتدل ، در شرایط یزد این آزمایش با تعداد ٧ رقم و لاین انتخابی از آزمایش یکنواخت سراسری سال گذشته به همراه شاهد در یک طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دو منطقه شامل ابر کوه ویزد در سال ۸۴-۸۳ مورد بررسی قرار گرفتند . لاین های مورد مطالعه شماره های ۲، ۳، ۴، ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۵ و شاهد جو لخت محلی بوده است . مساحت کاشت هر واحد آزمایشی برابر ٢٥ متر مربع بود . یادداشت برداری های ارقام در طول دوره رشد شامل تاریخ کاشت، درصد سبز ، تاریخ پنجه زنی ، ساقه رفتن ، سنبله دهی و رسیدن انجام گرفت و پس از برداشت و خرم نکوبی عمل کرد لاین ها مشخص و تجزیه واریانس برای هر منطقه انجام ونتایج دو منطقه به صورت مرکب تجزیه گردید . نتایج نشان داد که لاین های شماره ٧ و ١٣ به ترتیب با میانگین عمل کرد ٣٩٩١ و ٣٧٣٩ کیلوگرم در هکتار با توجه به سایر صفات و خصوصیات زراعی برتر از سایر ارقام و لاین ها بوده اند.