سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد صادق خاوری نژاد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران,
صدیقه زیادلو – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران,
شعبان علیان نژاد – اداره ترویج و نظام بهره برداری
تهمینه بقراط – سازمان جهادکشاورزی,

چکیده:

اقلیم ساحل خزر شامل مناطق مازندران , گلستان ومغان می باشد که سالانه حدود ٤٥٠ هزار هکتار کشت گندم را بخود اختصاص میدهد در طی چند سال اخیر رقم غالب در این مناطق تجن بوده است. با توجه به حساسیت به بیماری های که گریبان گیر ارقام گندم در خلال چند سال کشت مداوم می گردد لازم است جهت کاهش آسیب -های محیطی ژنوتیپ هایی با ساختار ژنتیکی متنوع در عرصه کشت وارد گردند. بدین منظور ٥ لاین پیشرفته گندم نان بهاره که مراحل یکنواخت سراسری ساحل خزر را به انجام رسانیده اند و برتری نسبی از لحاظ تحمل به بیماری های رایج منطقه شامل فوزاریوم سنبله , زنگ زرد , زنگ قهوه ای , سفیدک, سپتوریوز و جوانه زنی قبل از برداشت روی سنبله همراه با عمل کرد نسبت به شاهد تجن داشته اند انتخاب و در ٢مکان کیاسر و بهشهر با تاریخ کاشت های متفاوت بر اساس شرایط اقلیمی به همراه رقم گندم تجن در ٣ تکرار کشت گردیدند . مساحت کاشت برای هر کرت ١٥ متر مربع و سطح برداشت نیز در همین سطح بود . فاصله هر کرت در هر تکرار یک متر منظور گردید . یادداشت برداری ها در خلال فصل رشد شامل تعداد روز از جوانه زنی تا ٥٠ % گلدهی و رسیدن, ارتفاع بوته , تحمل به بیماری های مهم و خوابیدگی بوده است . پس از برداشت عمل کرد هر کرت در هر مکان توزین و تجزیه واریانس ساده و مر کب به ترتیب برای هر مکان و ٢ مکان انجام گردید. نتایج پس از تجزیه واریانس نشان داد که اثر مکان و ژنوتیپ معنی دار گردید در مقایسه میانگین به روش LSD لاین MILAN/SHA7 و SHANGHAI در مناطق با حدود ١٠ و ٥ درصد برتری نسبت به شاهد در کلاس بالاتر قرار گرفتند . همین لاین ها نیز از حیث تحمل به بیماریها نیز برتر از بقیه بودند . لاین SHANGHAI جزء لاین ها یی است که سهم عمده ای در تکثیر و تولید بذر را در مازندران ایفا کرده و MILAN/SHA7 نیز از لاین هایی است که در سال زراعی ۸۵-۸۴ در دست نامگذاری می باشد.