سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا فنایی – اعضای هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
محمدعالم خومرام – عضو هیات علمی بخش دانه های روغنی کرج
حسین اکبری مقدم – اعضای هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
احمد قاسمی – اعضای هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

چکیده:

به منظور بررسی سازگاری ١٦ رقم کلزای تیپ بهاره با دو رقم (ساری گل وهیبرید هایولا ۴۰۱) ارسالی از بخش دانه های روغنی در شرایط آب وهوایی منطقه زابل آزمایشی طی دو سال زراعی ١٣٨١ و ١٣٨٢ آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی زهک ‐ زابل به مرحله اجرا در آمد. هر کرت شامل چهار خط پنج متری وبه فواصل ٣٠ سانتی متر در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تجزیه مرکب نشان داد که اثر ارقام مورد بررسی برتعداد خورجین در بوته ، تعداد دانه در خورجین ، ارتفاع، عملکرد دانه و درصد روغن در سطح ١% اختلاف معنی دار وجود دارد . درمجموع دو سال ا رقام syn3، هیبرید Hyol401 خارجی و Hyola420 به ترتیب با میانگین ٤٤٨١ ، ۴۳۷۰ و ۴۱۵۳ کیلوگرم درهکتار رتبه های اول تا سوم و در یک گروه آماری قرار گرفته وکمترین عملکرد دانه به ترتیب با میانگین ۲۷۴۲، ۳۱۲۶ و ۳۲۲۱ کیلوگرم در هکتار به ارقام CrackerJack ،Oprion500 و Heros تعلق داشت و رقم شاهد (ساری گل ) با عملکرد ٣٦٦٠ کیلو گرم درهکتار در جایگاه نهم قرار گرفت . از لحاظ درصد روغن ارقام option500 و CrackerJack به ترتیب با میانگین ۴۸/۲ و ۴۷/۲۳ درصد بالاترین و رقم ۱۹-H پایین ترین درصد روغن ر ا بخود اختصاص دادند . از لحاظ عملکرد روغن با میانگین ١٩٦٩ و ١٩٢٦ گیلوگرم در هکتار به ترتیب به هیبرید Hyola401(origin) و syn3 تعلق داشته است و کمترین آن با میانگین ۱۳۱۲ کیلوگرم هکتار در رقم Option500 بدست آمده است.