سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین علی فلاحی – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
جبار آلت جعفر بای – اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حسینعلی نخعی – کارشناس ارشد سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
امام بردی حاجی عرازی – کارشناس مدیریت جهاد کشاورزی گنبد

چکیده:

به منظور مقایسه عملکرد لاین های امیدبخش جو با شاهد محلی رقم تر کمن و شاهد پیشرفته رقم صحر ا، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در چهار منطقه گنبد، حاجی قوشان گنبد، قرق علی آباد و پیش کمر کلاله اجرا گردید. لاین های جو مورد بررسی EBYT79-10(POA/… و EBYT79-12(VIOLETA/… و EBYT79-19(CLN-B/… که از آزمایش یکنواخت سراسری منطقه گرم بودند. مساحت کرت ها ١٢ مترمربع و تراکم بذر براساس ٢٧٠ دانه در متر مربع با فاصله خطوط ٢٠ سانتی متر در نظر گرفته شد . نتایج حاصل نشان می دهد که تنها ژنوتیپ EBYT79-10(POA/… در چهار منطقه گنبد ، حاجی قوشان، کلاله و علی آباد دارای بالاترینعملکرد بعد از شاهد اول جو رقم صحرا بود که نشانگر سازگاری وسیع این ژنوتیپ در مقایسه با سایر ژنوتیپ ها است. از آنجایی که ژنوتیپ EBYT79-10(POA/… در منطقه گنبد دارای بالاترین عمل کرد و در مناطق دیگر نیز بالاترین عمل کرد را نسبت به شاهددوم جو رقم ترکمن داشته و با توجه به خصوصیات مطلوب زراعی و به منظوراجتناب از خسارت های احتمالی تنش های زیست محیطی و غیر زیست محیطی وجود تنوع ژنتیکی بین ارقام مورد کشت لازم می باشد ، تا در صورت وقوع چنین وضعیتی تمامی محصول کشاورزان از بین نرود. لذا معرفی ژنوتیپ EBYT79-10(POA/… به همراه سایر ارقام مورد کشت برای ا لکوی کشت پایدار برای مناطق مورد نظر قابل توصیه بنظر می رسد.