سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود محسنی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
زیبنده دهقانپور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد حسین حدادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

بهمنظور دستیابی به هیبریدهای برتر ذرت بعنوان کشت دوم تعداد ١٠ هیبرید زودرس ذرت از هیبرید های انتخابی بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای که یکی از آن ها شاهد KSC301 بوده در ایستگاه تحقیقات زراعی دشت ناز (ساری) طی سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۰ مورد ارزیابی قرار گرفتند . طرح مورد اجرا بلوک های کامل تصادفی در ٤تکرار بود هر تیمار در چهار ردیف کشت گردید. فواصل ردیف ها ٧٥ سانتی متر و فاصله کپه ها از هم ١٨ سانتی متر بطور یکه مساحت کرت قابل برداشت برای هر تیمار ۹/۷۲ مترمربع بود . یادداشت برداریها شامل ثبت ظهور گل تاجی ، ظهو دانه گرده ، ظهور کاکل، ارتفاع بوته و بلال ، عملکرد و اجزا عمل کرد بود . نتایج تجزیه مر کب نشان داد که اثر سال معنی دار گردید ، بین سال ها تفاوت معنی داری از نظر عمل کرد در سطح ٥% مشاهده گردید که مربوط به شرایط مساعد آب و هوایی در سال اول می باشد. بین هیبرید ها تفاوت معنی داری در سطح احتمال ٥% مشاهده گردید هیبرید (K1728/8 × K1263/1) با عملکرد ۷/۷۹۱ تن در هکتار بالاترین عمل کرد را نسبت به هیبریدهای دیگر بدست آورد . اثر متقابل سال × ژنوتیپ معنی دار نگردید . بررسی اجزا عمل کرد نشان داد که هیبرید (K1271/6 × A619) دارای بیشترین وزن هزار دانه ، هیبرید (K1728/8 × K1254) دارای بیشترین تعداد ردیف دانه و تعداد دانه در ردیف می باشد. بالاترین ارتفاع بوته را هیبرید (K1728/8× K615) و بالاترین ارتفاع بلال را هیبرید (K1263/17× S61) داشتند. بررسی دو ساله نشان داد که در شرایط آب و هوایی مازندران می توان هیبریدهای زودرس را بعد از برداشت گندم به عنوان کشت دوم توصیه نمود اما با توجه به اینکه گندم در منطقه تا ٣٠ خرداد برداشت می گردد به دلیل طول دوره رشد باقیمانده که نسبتًا طولانی می باشد بهتر است از هیبریدهای که در گروهبندی FAO بر ای ذرت در رده ٤٠٠ تا ٥٠٠ قرار می گیرند با توجه به عمل کرد بالاتر آن ها جهت کشت دوم به کشاورزان معرفی گردد که مسلمًا مورد استقبال بیشتری از طرف زارعین قرار خواهد گرفت.