سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود محسنی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
زیبنده دهقانپور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
محمد حسین حدادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

به منظور دستیابی به هیبریدهای برتر ذرت بعنوان کشت دوم تعداد ۱۴ هیبرید جدید زودرس ذرت از هیبریدهای انتخابی بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای همراه با شاهد KSC400 در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل (قائم شهر) طی سالهای ۱۳۸۵-۱۳۸۴ مورد ارزیابی قرار گرفتند. طرح مورد استفاده بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار بود . هر تیمار دارای چهار ردیف کشت با فواصل ۷۵ سانتی متر و فاصله کپه ها از هم ۱۸ سانتی متر و مساحت قابل برداشت کرت برای هر تیمار ۹/۷۲ مترمربع بود . یادداشت برداری ها شامل ثبت تاریخ ظهور گل تاجی، دانه گرده، کاکل، ارتفاع بوته و بلال، عملکرد و اجز ای عملکرد و مقاومت در مقابل بیماری و تنش های محیطی بود . نتایج بررسی های دو ساله با تجزیه مرکب نشان داد که اثر سال معنی دار نگردید ولی بین هیبریدها تفاوت معنی داری در سطح احتمال ۵ درصد مشاهده گردید هیبریدهای BC504 K56 × K1263/1 ،OSSK499 ،K56 × K1264/5-1 به ترتیب با عملکرد های ۹/۵۸۲، ۹/۵۱۵، ۹/۵۰۱ و ۹/۳۹۸ تن در هکتار بالاترین عملکرد دانه را نسبت به هیبریدهای دیگر و شاهد (باعملکرد ۷/۷۸۵ تن در هکتار) به دست آوردند. این هیبریدها تفاوت معنی داری در سطح پنج درصد با شاهد (KSC400) از خود نشان دادند. بررسی دو ساله نشان داد که در شرایط آب و هوایی مازندران می توان هیبریدهای زودرس را بعد از برداشت گندم بعنوان کشت دوم توصیه نمود . اما با توجه به اینکه گندم در منطقه تا ۳۰ خرداد برداشت می گردد، به دلیل طول دوره رشد باقیمانده که نسبتاً طولانی م ی باشد، بهتر است از هیبریدهای ۴۰۰ تا ۵۰۰ (گروهبندی FAO) استفاده کرد . با توجه به عملکرد بالاتر آنها جهت کشت دوم به کشاورزان معرفی گردند.