سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا مولائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

هدف از این پژوهش انتخاب لاین ها و ارقامی از لوبیا بود که از نظر عملکرد دانه و برخی خصوصیات دیگر برتر بوده و با منط قه لردگان سازگار باشند . تعداد ۱۳ لاین و رقم لوبیا قرمز در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار، در سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بررسی گردید. در طول دوره رشد صفاتی مانند تیپ رشد، زمان گلدهی، زمان رسیدگی در هنگام برداشت، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وز ن ۱۰۰ دانه و عملکرد دانه هر لاین یا رقم مشخص شد . برای عملکرد دانه و اجزای آن در هر سال تجزیه واریان س جداگانه و برای مجموع دو سال تجزیه واریانس مرکب انجام شد . میانگین تیمارها با آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه گردید. نتایج نشان داد که در مجموع دو سال، لوبیا قرمز ناز با عملکرد دانه ۳۶۱۶ کیلوگرم در هکتار نسبت به سایرژنوتیپ ها برتر و از نظر طول دوره رشد جهت کاشت برای منطقه لردگان مناسب می باشد . به علاوه، عملکرد دانه با تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف همبستگی مثبت و معنی دار ولی با وزن ۱۰۰ دانه همبستگی منفی و معنی دار نشان داد.