سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدکیوان مرعشی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
سعید ذاکر نژاد – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
شهرام لک – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
طیب ساکی نژاد – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

منظور بررسی تاثیر الگوهای مختلف کاشت وتر اکم بوته بر عملکردو اجزاعملکرد ذرت دانه ای (S.C.704) آزمایشی در تابستان ١٣٨٠ در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز به مورد اجرا گذاشته شد . این آزمایش به صورت فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٣ تکرار اجرا شد . فاکتورهای مورد بررسی شامل الگوی کاشت بصورت یک ردیف کاشت (R1) و دو ردیف کاشت روی هر پشته بصورت زیگز اک دردو سمت پشته در منطقه داغاب (R2) به عنوان فا کتور اول و فا کتور دوم شامل فاصله متوالی بوته ها روی هر پشته (تراکم بوته) در ٣ سطح بصورت ۲۵ سانتی متر (D1)، و ۳۰ سانتی متر (D2) و ۳۵ سانتی متر (D3) در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد تفاوت بین عمل کرد دانه از لحاظ تر اکم بوته و الگوی کاشت بسیار معنی دارمی باشد. در مورد اثر الگوی بیشترین عملکرد دانه در الگوی کاشت ٢ ردیفه با متوسط عمل ک رد ٢٦٥٥ کیلوگرم در هکتار وبعد از آن مربوط به الگوی کاشت یک ردیفه بامتوسط عملکرد ٢٤١١ کیلوگرم در هکتار حاصل شد و در مورداثرتراکم بوته بیشترین عمل کرد دانه مربوط به فاصله بذور ٢٥ سانتی متر با عملکرد ٢٦٧١ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد مربوط به فاصله بذور ٣٥ سانتی مترباعملکرد ٢٣٤٤ کیلوگرم در هکتار بود.