سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ناهید آملی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران – بخش تحقی

چکیده:

به منظور انتخاب لاین های برتر از نظر کمی و کیفی سازگار در منطقه و مقاوم به آفات و بیماری تعداد ۲۲۶ دو رگ گوجه فرنگی جدید از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در ایستگاه تحقیقاتی زراعی قراخیل( قائمشهر )جهت بررسی های مقدماتی مقایسه عملکرد در سازگاری آنها به شرایطمحیطی در قالب یک طرح لاتیش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس روی عملکرد با در نظر گرفتن کیفیت و سازگاری ارقام انجام شدو در نتیجه تعداد ۸ رقم گوجه فرنگی که از لحاظ کمیت و کیفیت و سایر پارامترها بر ارقام شاهد مورد کشت در منطقه و سایر ارقام دیگر برتری خود را نشان داده بودند انتخاب گردیدند. در سال بعد این تیمارها همراه با رقم Early urbana در یک طرح به صورت بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار کشت گردید. تیمار شماره ۶۳ با عملکرد ۳۰/۸۶ تن در هکتار نسبت به سایر تیمارها برتری داشته است .این لاین از کیفیت مطلوبی جهت تهیه رب و فراوری های کنسروی برخوردار بوده است.