سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عظیم خزایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
سعید نظری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
شیما ندری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی ومقایسه عمل کرد لاین های خالص سویا که سال زراعی گذشته در ارزیابی مقدماتی عملکرد دارای عملکردهای بالا بودند آزمایشی با ٢٩ لاین خالص سویا همراه رقم ویلیامز به عنوان شاهد در قالب بلوک های کامل تصادفی با ٤ تکرار در مر کز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان –ایستگاه سراب چنگایی در سال ١٣٨٣ اجرا گردید. در طول دوره رویش از قبیل تاریخ شروع گلدهی ، تاریخ شروع غلاف دهی، تاریخ رسیدگی کامل، ارتفاع بوته ، تعداد غلاف در بوته یادداشتبرداری به عمل آمد . بعد از برداشت وزن هزار دانه و عملکرد دانه در هکتار و همچنین درصد روغن و پروتئین تعیین گردید و بعد از برداشت نتایج تجزیه واریانس نشان داد از لحاظ عمل کرد دانه ٢٩ لاین و رقم شاهد دارای اختلاف معنی داری نمی باشند. مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گرفت و مشخص گردید لاین شماره ١٣ (T. N. S. 95×Hack) باعمل کرد ۳۶۰۹/۴ کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد بود و لاین شماره ۲۷ (Hamilton×Essex ) و لاین شماره ۱۶ (T. N. S. 95×Hack) به ترتیب با عمل کردهای ۳۵۲۶/۲ و ۳۴۸۵/۶ کیلوگرم در هکتار در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند . رقم شاهد (ویلیامز) با عمل کرد ۲۳۹۲/۱۹ کیلوگرم در هکتار در رتبه ٢٢ قرار گرفت. کمترین عملکرد دانه مربوط به لاین شماره ۲۶ (T. N. S. 95×Hack) باعملکرد ۲۲۷۵/۶ کیلوگرم در هکتار بود.