سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کامران انوری ساوجبلاغی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب

چکیده:

تعداد ۱۵ هیبرید خارجی ذرت دانه ای به همراه دو رقم داخلی KSC 700 و KSC 704 بمنظور بررسی عملکرد و سازگاری اولیه به شرایط مختلف آ بو هوایی در سال ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقات میاندوآب مورد مطالعه قرار گرفت . طرح مورد استفاده ، بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار بود. درهرکرت ازهرهیبرید ۴ردیف ۱۶ کپه ای بفاصله ۳۸ سانتی مترکشت گردید . یاداشت برداری های لازم از مراحل مختلف رشد و نمو از جمله ارتفاع بوته و بلال – خوابیدگی ریشه و ساقه – علایم ظاهری بیماریهای بلال ، ساقه و برگ – پوشش بلال – عمق دانه و وزن هزار دانه – تعداد دانه در ردیف و تعداد ردیف دانه در بلال، فرم دانه و طول بلال انجام گرفت. تجزیه واریانس ساده برای این منطقه انجام و مقا یسه میانگین ها با روش LSD صورت گرفت . اثر تیمار برای صفت عمل کرد در سطح احتمال ۵% و برای صفات عمق دانه، وزن هزاردانه، تعداد ردیف دانه ، درصدچوب بلال و طو ل بلال در سطح احتمال ۱% اختلاف معنی دار نشان داد . با توجه به اینکه صفات فوق عمدتًا کیفی و تحت اثر ژن های با اثرات بزرگ می باشند . بنابر این هیبریدهای این آزمایش از تنوع کافی برخوردار بوده و علاوه براستفاده کاشت مستقیم ، می تواندجهت دستیابی در تولید لاین ها ی جدید مفید باشند. در بین هیبرید های خارجی مورد ارزیابی ، هیبرید شماره ۱۴ (OSSK644) با داشتن ۱۲/۵۵ تن در هکتار با رطوبت ۱۴ % بالاترین عملکرد را داشت.