سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید کیوان مرعشی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
خدیجه صانعی دهکردی – رئیس گروه مهندسی زراعی _ سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم های مختلف یولاف وحشی بر عملکرد و اجزاء عمل کرد گندم رقم چمران ، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در آبان ١٣٨٣ در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز انجام شد . این آزمایش دارای ٣ تکرار و تیمارها شامل ۴ سطح تراکم یولاف وحشی (۰، ۱۰، ۳۰ ، ۶۰ بوته در متر مربع) بود. نتایج نشان داد تنها اثر تراکم های بالاتر از ٣٠ بوته یولاف در متر مربع بر تعداد سنبله در متر مربع معنی دار بود (۰/۰۵>p) و بر صفات دیگر که شامل وزن هزاردانه ، تعداد دانه در سنبلچه ، تعداد دانه در سنبله ، عملکرد دانه اثر تر اکم یولاف وحشی معنی دار نبود . در مورد عمل کرد دانه بیشترین عمل کرد دانه در تر اکم صف رو کمترین مقدار عمل کرد دانه در تراکم های ١٠ و ٣٠ بوته یولاف وحشی در متر مربع وپس از آن در تر اکم٦٠ بوته یولاف وحشی مشاهده شد.