سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

لیلا فهمیده – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مازندران
نادعلی بابائیان – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مازندران
عمران عالیشاه – موسسه تحقیقات پنبه کشور گرگان
سیدکمال کاظمی تبار – گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه مازندران

چکیده:

در ا ین مطالعه به منظور مقایسه عملکرد و اجز ا عملکرد و برخی ازصفات مرفولو ژیک در پنبه شش والد به همراه پانزده هیبرید حاصل (مجموعا ٢١ ژنوتیپ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٣ تکرار در مزرعه ای شور (۱۸-۳۹=EC) در حومه شهر بندر تر کمن در سال ١٣٨٤ مورد بررسی قرارگر فت. ٩ صفت شامل درصد سبز شدن ،ارتفاع بوته ، تعداد شاخه رویا ، طول شاخه رویا ، تعداد شاخه زایا ، طول شاخه زایا ، تعداد غوزه ، وزن غوزه و عمل کرد اندازه گیری شد . تجزیه واریانس و مقایسه میانگین اختلاف معنی داری را برای صفاتی چون ارتفاع بوته ، طول شاخه رویا ، تعداد غوزه ، وزن غوزه و عملکرد نشان داد.