سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید مجتبی هاشمی جزی – عضوهیأت علمی‌مرکز‌تحقیقات‌کشاورزی‌ ومنابع طبیعی

چکیده:

این تحقیق شامل یک آزمایش مقایسه عملکرد و تعیین سازگاری ارقام لوبیا سفید می باشد که شامل ۸ رقم و بهمراه شاهدهای دانشکده و ۱۱۸۰۵ (جمعا ده رقم) است و در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد اجرا و بررسی قرار گرفت هر رقم روی ۵ خط ۵ متری که فواصل خطوط از همدیگر ۵۰ سانتیمتر و فواصل بذور رویردیف ۱۰ سانتیمتر است کشت می شوند در طول مدت رشد و نمو علاوه بر مراقبت های زراعی از صفاتی مانند تاریخ سبز شدن ، تاریخ گلدهی ، رنگ گل ، فرم بوته ، ارتفاع بوته ، مقاومت به ریزش یادداشت برداری گردید . درپایان آزمایش مشخص گردیدکه ازبین ارقام موردبررسی ارقام Daneshkadeh , 74-Emerson , Grate Northern , G.5710نسبت به سایرارقام از سطح بالاتر عملکرد برخوردار بودند.