سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منصور حسینلو – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
علیرضا گودرزی – دانشجوی کارشناسی عمران
فرزاد فریدون زاده – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

سیستم SCATS یکیاز سیستمهای کنترل هوشمند ترافیک است که توسط کامپیوتر مرکز و با دریافت اطلاعات از شناسگرها، فرمان زمان بندی چراغ تقاطع‌های یک شبکه را صادر می‌کند. این سیستم‌ در بسیاری از شهرهای بزرگ و برتر درجهان از جمله تهران به کار رفته است. هدف این گزارش ارائه روشی برای ارزیابی کارآیی این سیستم در تهران است. تاکنون در شهرهای مختلف با روشهای گوناگونی، عملکرد شبکه حمل ونقل شهریرا قبل و بعد از نصب سیستمSCATSمقایسه کرده‌اند و برای ارزیابی از پارامترهایی مثل زمان سفرو یا زمان تأخیر و توقف در تقاطع استفاده شده است. آمارگیری توسط اتومبیل آزمایش وشمارش در سهتقاطع سهروردی در تهران انجام شد. این آمار شامل زمان سفر محور مذکور ونیز میانگین زمان تأخیر در ورودیهای هر تقاطع بود که قبل و بعد از نصب سیستم هوشمند SCATS برداشت شد. نتایج اولیهنشان می‌دهد که با نصب سیستم SCATS زمان سفر از ۴ تا ۳۷ درصد کاهش داشته است. همچنین میانگین‌ تأخیر به ازای هر وسیله نقلیه در اوج صبح در تقاطع سهروردی – کیهان ودر تقاطع سهروردی – مطهری ترتیب۳۸ و ۸درصد کاهش ودر تقاطع سهروردی-بهشتی ۱درصد افزایش داشته است. در ساعت غیر اوج در هر سه تقاطع بین ۱۱ تا ۳۷درصد کاهش زمان تأخیر مشاهده شده است. در ساعت اوج عصر نیز از کمتر از ۱ درصد تا ۴۲ درصد کاهش زمان تأخیر ملاحظه ‌شد. به منظور نتیجه‌گیری نهایی در مورد عملکرد سیستم SCATS پیشنهاد می‌شود که آمارگیری در شبکه‌های دیگر نیز انجام شود.