سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدکیوان مرعشی – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
طیب ساکی نژاد – اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

به منظور اثرات آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیترو ژن بر عملکرد گندم دیم ، آزمایش فوق به مدت دو سال در مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز به مورد اجرا گذاشته شد . این آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار اجرا شد . فاکتور اول شامل دو رفتار آبیاری بصورت یک نوبت در مرحله آبستنی (I1) و دو نوبت در مراحل آبستنی + گرده افشانی (I2) و یک رفتار نیز بدون عملیات آبیاری به عنوان شاهد (شرایط دیم ) (I0) و فاکتور دوم شامل مقادیر متفاوت کود نیتروژن شامل N3, N2، N1 به ترتیب معادل ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در نظر گرفته شد که از منبع اوره تأمین گردید . نتایج ٢ ساله آزمایش نشان داد که اثر سال روی عملکرد دانه بسیار معنی دار بود . این اختلاف مربوط به شرایط بهتر رطوبت خاک به جهت بارندگی بیشتر در سال دوم نسبت به سال اول بوده است . در مورد اثر آبیاری تکمیلی روی عملکرد دانه اختلاف معنی دار حاصل نشد ولی با وجود این بیشترین عملکرد دانه مربوط به دو تیمار I2, I1 به ترتیب معادل ۲۵۸۶ و ۲۴۵۵ کیلوگرم در هکتار و کمترین عمل کرد دانه مربوط به تیمار I0 (شرایط دیم) معادل ١٨٥٢ کیلوگرم در هکتار بود . همچنین در مورد مصرف مقادیر متفاوت کود نیترو ژن تفاوت معنی دار مشاهده نشد ولی بیشترین N90 با ٢٦٦١ کیلوگرم در هکتار و کمترین آن مربوط به تیمار N30 با ٢٠٦٥ کیلوگرم در هکتار بود.