سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا جهانگیری – پژوهشگاه نیرو
محمدرضا شیرپی – پژوهشگاه نیرو
امید فقیری – همکار نیروگاهی
علیرضا سیفی – همکار نیروگاهی

چکیده:

در مقاله حاضر پس از انتخـاب ۳ واحـد گـازی مختلـف، بـا بررسی اطلاعات مربـوط بـه عیـوب قطعـات مسـیر داغ ایـن توربینها در زمانهای بازرسـی ) ) MOH, HGP, CI و بازسـازی این قطعات، این عیوب مورد آنـالیز قـرار گرفتـه و مهمتـرین انواع آنها برای قطعات مختلف شناسایی شده است . همچنـین حوادث و پیامدهای ناشی از ایجاد این عیـوب در واحـدهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است .