سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جواد نصیری – فوق لیسانس مهندسی مکانیک، مدیر دفتر زیست توده سازمان انرژی های نو ای

چکیده:

پسماندهای شهری محصول جنبی و زائد زندگی اجتماعی میباشد که مدیریت صحیح آن بعنوان یکی از دغدغه های اصلی مسئولین شهری و کشوری مطرح میباشد. از طرف د یگر مشکلات زیست محیطی ناشی از پسماندها ی مذکور نظیر انتشار گازهای گلخانه ای وهمچنین تولید آلاینده های آب، هوا و خاک نیز باعث توجه جدی سازمانهای بین المللی و مسئولین کشورها به امر مدیریت و امحاء آنها شده است . معمولاً مدیریت و امحاء پسماندها هزینه های سنگینی بر شهرها و بودجه کشورها تحمیل مینماید ولی از آنجا که هزینه مذکور از هزینه کردن در مقیاس به مراتب وسیع تر در جهت رفع اثرات جنبی اجتماعی، زیست محیطی و بهداشتی و عدم مدیریت صحیح پسماندها جلوگیری مینماید، شهرها در برنامه ریزیهای خود بحث مد یریت صحیح و بهینه پسماندها را لحاظ مینمایند. از طرف دیگر و با توجه به اینکه هزینه های مذکور بعنوان تهدیدی در مقابل مدیریت پسماندهای شهری عمل می کند، مدیران شهری سعی در یافتن راه های جدیدی برای مدیریت پسماندها و تبدیل تهدیدها به فرصت ها دارند که در این مسیر تولید انرژی یکی از راهکارهای منتخب می باشد. امروزه ثابت شده است که سرمایه گذاری برروی تولید انرژی از پسماندهای شهری ضمن بازگرداندن تمام سرمایهگذاری مذکور، تمام یا بخشی از سرمایهگذاری مدیریت پسماندها را نیز برگشت میدهد.
امروزه تولید انرژ ی بعنوان یک گزینه برتر در مدیریت پسماندهای شهر ی مطرح است و هر ساله سهم تولید انرژی از پسماندها در مدیریت پسماندها رشد می یابد. در این مقاله ضمن معرفی چند فناوری تولید انرژی از پسماندهای شهری، فناوریهای مناسب برای ایران و هزینه و قیمت تمام شده آنها ارائه میشود.