سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

فریدون کاوه –
علیرضا کیانی –
میثم عابدین پور –

چکیده:

به منظور مقایسه فنی و اقتصادی روش های آبیاری بارانی و نشتی بر عملکرد سویا در منطقه گرگان طرحی در دو قسمت جداگانه ( ۱۵۰۰ متر مربعی ) و به فاصله ۲۰ متری جهت جلوگیری از پاشش فواره های قسمت آبیاری بارانی به قسمت نشتی صورت گرفت . میزان آبیاری ها در قسمت آبیاری بارانی در طول فصل زراعی ۶ بار و برای قسمت نشتی ۵ بار انجام گرفت که میزان حجم آب مصرفی در روش آبیاری بارانی ۲۸۷۰ متر مکعب در هکتار و میزان مصرف در روش نشتی ۴۷۶۰ متر مکعب در هکتار برآورد گردید. همچنین مقادیر متوسط توزیع یکنواختی(DU)و ضریب یکنواختی(CU) و راندمان حقیقی، با کاربرد کمترین ربع(AELQ) برای آبیاری بارانی به ترتیب ۷۴،۸۴ و ۷۰ درصد و برای آبیاری نشتی مقادیر ۸۵
و ۹۱ و ۴۴ درصد حاصل شده است که میزان محصول توسط سیستم آبیاری بارانی ۳۵۷۲ کیلوگرم در هکتار و در قسمت نشتی ۲۹۴۲ کیلوگرم در هکتار بدست آ مد که به لحاظ فنی با توجه به صرفه جویی ۴۰ درصدی میزان آب مصرفی توسط سیستم آبیاری بارانی و افزایش محصول بدست آمده روش آبیاری بارانی جهت آبیاری سویای تابستانه منطقه گرگان توصیه می گردد همچنین طی بررسی اقتصادی دو روش مذکور چنین استنباط می گردد که با انجام آبی اری بارانی مزارع سویا به میزان ۱۸۹۰ متر مکعب در هکتار نسبت به روش نشتی صرفه جویی شده که با این میزان آب می توان حدود ۶۵ درصد هکتار زمین را به زیر کشت برد که درآمدی معادل ۱/۷۲۹/۴۵۵ریال برای نیروی کار و مدیریت بهره بردار ایجاد خواهد کرد لذا براساس نتایج حاص له مجموع درآمد نیروی کار و مدیریت مزارع سویا کار و در گزینه آبیاری نشتی و بارانی به ترتیب ۲۶۴۹۱۵۰ و ۴۳۹۰۱۵۵ ریال می باشد . بنابراین با مقایسه مقادیر فوق می توان نتیجه گرفت که کاربرد سیستم آبیاری بارانی در مزارع سویا با بهبود راندمان مصرف آب و نیز افزایش عملکرد در واحد سطح نسبت به روش آبیاری نشتی، اثر افزونتری بر میزان تولید سودآوری مزرعه داشته و توصیه می گردد.