سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

امیرعباس امامی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، گروه مهندسی صنایع
جعفر رزمی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران، دانشکده فنی دانشگاه تهرا
فریبرز جولای – دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه تهران، دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

تحلیل تکنیکی به مجموعه ای از قوانین معاملاتی اطلاق می شود که با بررسی روند گذشته قیمت ها، سعی در پیش بینی رونـد آینده قیمت ها د ارند . با توجه به گستردگی و تعدد روش های تحلیل تکنیکی و توجه به این نکته که تمام قواعد تحلیل تکنیکـی در تمامی بازارها قابل استفاده نیستند، در این مقاله سعی شده است سودآوری برخی شاخص های تحلیـل تکنیکـی پرکـاربرد در بـازار
بورس تهران م ورد مقایسه قرار گیرد . به این منظور سودآوری ۴۶ قاعده معاملاتی شامل انواع میانگین های متحـرک بلنـد مـدت و کوتاه مدت، حدود حمایت و مقاومت، باند های بولینگر، نوسانگر های استوکاسـتیک، شـاخص قـدرت نـسبی و میـانگین متحـرک همگرایی / واگرایی بر روی ۲۲ شرکت پر معاملة بورس تهران، مورد ارزیابی قرار گرفته اس ت . برای انجام تست های آماری بـه دلیـل عدم وجود شرایط تست های نرمال از تکنیک Bootstrap استفاده شده است . نتایج نشان می دهد در بین شـاخص هـا ی آزمـون شده ، میانگین های متحرک کوتاه مدت و نوسانگر ها از بیـشترین سـودآوری و حـدود حمایـت و مقاومـت از کمتـرین سـود آوری برخوردارند . میانگین های متحرک بلند مدت نیز با اینکه ازس ودآوری بیشتری نسبت به اسـتراتژی خریـد و نگهـداری برخـوردار بوده اند سود کمتری را در مقایسه با نوسانگر ها و میانگین های متحرک کوتاه مدت ایجاد کرده اند .