سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناصر الهیاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
حسین مصطفایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی و انتخاب ژنوتیپ های پرمحصول و سازگار به شرایط آب و هوائی منطقه اردبیل، این تحقیق به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا گردید. در این آزمایش ۹ رقم عدس با یک رقم شاهد(قزوین) در کل ۱۰ رقم با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد بین ارقام عدس و اثر متقابل رقم در سال اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱% وجود دارد. میانگین عملکرد دانه سه ساله آزمایش نشان داد که ارقام ILL 6212،ILL 4400 ، ILL 6209وILL 7070دارای بیشترین مقدار را دارند. ارقام ILL975 و ILL590 به عنوان ارقام پایدار انتخاب شدند.در این آزمایش هیچ یک از ارقام پرمحصول رقم پایدار محسوب نشدند.