سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ناصر الهیاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
حسین مصطفایی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی و انتخاب ژنوتیپ های پرمحصول و سازگار به شرایط آب و هوائی منطقه اردبیل، این تحقیق به مدت سه سال (۱۳۸۱-۱۳۸۳) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا گردید. در این آزمایش ۱۰ ژنوتیپ اصلاح شده و یک ژنوتیپ بومی اردبیل با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد بین ژنوتیپ های عدس برای ارتفاع بوته، عملکرد دانه و تعداد روز تا رسیدن و گل دهی معنی دار است. ژنوتیپ بومی اردبیل،ILL-92-15L وILL-6212به ترتیببا عملکرد ۱۱۰۲ و ۸۷۵/۵ و ۸۶۴/۷ کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر ژنوتیپ ها بیشترین مقدار را داشتند. رابطه بین عملکرد دانه با تعداد روز تا رسیدن منفی و با ارتفاع بوته مثبت و معنی دار بود. عملکرد دانه ژنوتیپ بومی اردبیل نسبت به سایر ژنوتیپ های اصلاح شده بیشتر و از نظر بازار پسندی خیلی خوب بود، لذا برای کشت در منطقه اردبیل توصیه می شود.