سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

توحید نودل – کارشناس پژوهشی، کارشناس ارشد مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست
عبداله مصطفایی – مربی پژوهشی، کارشناس ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست

چکیده:

بیوراکتورهای غشایی ترکیبی از فرآیند لجن فعال و جداسازی غشایی هستند که در دو شکل غوطهور و جانبی ساخته میشوند. چهار مورد از سیستمهای تجاری شده بیوراکتورهای غشایی در این مقاله شرح داده شدهاند که سه مورد از آنها از نوع غوطهور و یک مورد از نوع جانبی میباشند. در یکی از سیستمهای غوطهور، ازغشاهای نوع صفحات صاف و در دو سیستم دیگر از غشاهای نوع الیاف توخالی استفاده میشود. در سیستم جانبی معرفی شده نیز غشاهای لولهای بکار گرفته میشود. اگرچه پساب خروجی از این چهار سیستم معرفی شده، از نظر کیفی تفاوت قابل توجهی با هم ندارند؛ ولی از نظر نوع و اندازه منافذ غشاهای مورد استفاده، میزان مصرف انرژی و نحوه و تناوب شستشوی غشاها، تفاوتهایی بین این سیستمها مشاهده میشود.