سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش شناسایی انتخاب و روش ساخت موادمهندسی
محمدحسین پایدار – استادیار , بخشمهندسی مواد, دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمدمحسن مشکسار – استاد , بخشمهندسی مواد, دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر ساخت و بررسی خواصقطعات مسی و کامپوزیتی زمینه مسی تقویت شده با ذرات سرامیکی کاربید سیلیسیم با استفاده از روش متالورژی پودر و به دو شیوه اعمال تنشفشاری حین عمل تفجوشی (زینتر‐ فورجینگ) و روشتفجوشی متداول مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور پودر مسو کاربید سیلیسیم با استفاده از آسیای سایشی مخلوط شد و سپسپودرهای مخلوط شده حاوی ۴۰ ،۲۰ و ۶۰ درصد حج می ذرات کاربید سیلیسیم در دمای محیط تحت بار تکمحوری فشرده شده و پساز آن تعدادی از نمونه ها به شیوه متداول و تحتاتمسفر خنثی تفجوشی شدند و تعدادی نی ز در حالی که بر روی آنها در حالی که بر روی آنها نیروی فشاری اعمال می شد, در دمای بالا تفجوشی شدند (عملیات زینتر‐ فورجینگ). در این تحقیق تاثیر عوامل موثر بر فرآیند زینتر‐ فورجینگنظیر دما، زمان و تنشفشاری بر چگالی نسبی، ریزساختار، سختی و مقاومت به سایشکامپوزیت های تولیدی به روشپین بر دیسکمورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که دما، زمان و تنشفشاری بهینه برای انجام عملیات زینتر‐ فورجینگو تحقق چگالی نسبی بیشینه بسته به درصد حجمی فاز تقویت کننده سرامیکی متغیر می باشد.همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که اعمال نیروی فشاری حین عملیات تفجوشی نقشبسیار مهمی در کاهشتخلخل های موجود در ریزساختار داشته و امکان دستیابی به نمونه های با چگالی بیشتر را فراهم می آورد.بررسی های انجام شده در خصوصتعیین مقاومتسایشی کامپوزیت های تولید شده نیز حاکی از ان بود که نمونه های تولی د شده به روشزینتر‐ فورجینگ, دارای مقاومتسایشی به مراتببالاتری می باشد.