سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرمین پوراحمد – کارشناسی ارشد مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید صفر جوهری – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پوشانندگی مطلوب فیلامنت های مغزی در نخ های مغزی ریسیده شده یکی از فاکتورهای مهم و احساس در امر تولید اینگونه نخ هامی باشد؛ از این رو در تحقیق حاضر میزان پوشانندگی فیلامنت های مغزی در نخ های مغزی ریسیده شده در سه سیستم ریسندگی رینگ، سولو و سایرو به کمک روش پردازش تصویر مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است. همچنین با توجه به تأثیر گذاری میزان کشش اولیه فیلامنت مغزی و تغییر موقعیت تغذیه فیلامنت مغزی بر پوشانندگی مغزی در سیستم ریسندگی رینگ و سایرو، تأثیر این عوامل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است.نتایج مطالعات نشانگر تأثیرپذیری پوشانندگی فیلامنت های مغزی توسط تغییرات کشش اولیه فیلامنت مغزی و نیز اثرپذیری پوشانندگی سطح نخ مغزی توسط تغییر موقعیت فیلامنت های مغزی در سیستم ریسندگی سایرو می باشد. نتایج کلی بیانگر آنست که میزان پوشانندگی فیلامنت ها در سیستم رینگ و سایرو بهتر از سیستم ریسندگی سولو می باشد.