سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید عباسعلی اندرخور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

این تحقیق با تهیه مواد ژنتیکی به منظور رسیدن به والدینی که بهترین ترکیب را تولید نمایند همچنین برای ارزیابی ٦ هیبرید جدیدآفتابگردان که در آزمایش مقدماتی سال ١٣٧٧ برتر شده اند به همراه شش شاهد رقم ر کود، هیبریدهای گلشید و Hysun33 و Hysun46 و دو هیبرید برتر انتخابی از گنبد که مجموعا ١٢ تیمار را تشکیل داده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار درمنطقه دشت استان مازندران از سال ١٣٧٩ بمدت دو سال زراعی به اجرا در آمده است . تجزیه مر کب داد ه ها بر اساس نتایج دو ساله داده صورت پذیرفت که بشرح ذیل می باشد: بین ژنوتیپ ها از نظر کلیه صفات مورد بررسی (عملکرد، ارتفاع، قطر طبق، طول دوره رویش) اختلافمعنی دار مشاهده شد و همچنین مقایسه میانگین داد ه ها بر روی صفات مورد بررسی نشان می دهد که از نظر میانگین ارتفاع ، کمترین ارتفاع مربوط به هیبرید R43× CMSB 6920 در مقایسه با شاهدها بوده ویا بیشترین اندازه قطر طبق نسبت به شاهدها به ترتیب مربوط به هیبریدهای R43×CMSB 6911 و R43 × CMSB6922 و R43 × CMSB6937 و R43 × CMSB6923 و R43 ×CMSB6934 بوده و در سطح احتمال ٥% اختلاف معنی داری را با شاهدها از نظر آماری نشان نداده و بغیر از رقم ر کورد در کلاس A و AB و ABC قرار گرفته اند و از نظر میانگین عمل کرد بیشترین عملکرد مربوط به هیریدهای R43×CMSB6911 و R43 × CMSB6922 و R43× CMSB37 بوده که اختلاف معنی داری را در سطح ٥% با شاهدها رکورد، هایسان ٣٣ و هایسان ٤٦ نشان نداده ولی با سایر شاهدها تفاوت معنی داری را نشان داده و در کلاس A و AB قرار گرفته اند و از نظر طول دوره رویش کمترین طول دوره رویش مربوط به هیبریدهای R43 × CMSB6922 و R43 ×CMSB6934 که با هیبریدهای ارسالی از گنبد تفاوت معنی داری را نشان نداده و در کلاس E و DE قرار گرفته اند.