سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسعود محسنی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
محمد حسین حدادی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مجید زمانی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

نظر به اینکه در سال های گذشته هیبریدهای تری وی کراس ذرت در کشور مورد کشت قرار گرفته اند این طرح به منظور شناخت بیشتر این هیبریدها در مقایسه با هیبریدهای سینگل کراس و امکان جایگزینی این هیبریدها بجای هیبریدهای سینگل کراس به اجراءدر آمد .بدین منظور دو هیبرید تری وی کراس ٦٠٠ و ٦٤٧ با دو سینگل کراس ٦٠٤ و ٦٤٧ ، مورد بررسی قرار گرفتند .هر چهار هیبرید از ارقام معرفی شده بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای می باشند .این آزمایش در سال های ١٣٨١ و ١٣٨٢ در ایستگاه تحقیقات دشت ناز ساری مورد بررسی قرار گرفت .طرح مورد اجراء بلوک های کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با ٣ تکرار و ٣ تر اکم کاشت ۷۵۰۰۰، ۶۵۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ بوته در هکتار بود .هر هیبرید در ٤ خط کشت گردید فاصله بین ردیف ها ی کاشت نیز ٧٥ سانتی متر و مساحت کرت برداشتی ۹/۸ متر مربع بود .در طول فصل رشد ارتفاع بوته ، ارتفاع بلال و در پایان فصل طول بلال ، قطر بلال ، تعداد دانه درهر بلال ، تعداد دانه درهرردیف بلال ، طول دانه و وزن هزار دانه در ارقام مختلف مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت . نتایج بررسی دو ساله با تجزیه مر کب بر اجزا عمل کردو عملکرد نشان داد که اثر رقم بر تعداد دانه در ریف در سطح احتمال ١% معنی دار گردید.اثر متقابل رقم و تر اکم بر تعداد ردیف دانه و تعداد دانه در هرردیف بر اساس مقایسه میانگینها به روش دانکن در سطح ٥%معنی دار گردید.اثر تر اکم بر عملکرد دانه در سطح ١%معنی دار گردید .اثر متقابل رقم و تر اکم بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال ٥%معنی دار نگردید.نتایج نشان داد که تری وی کراس ٦٤٧ با تر اکم ٧٥ هزار بوته در هکتار با عملکرد ۱۰/۱۱ تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد بوده است.بین ارقام تفاوت معنی داری مشاهده نگردیدو هر چهار هیبرید در یک کلاس طبقه بندی شده اندو هیبریدها دارای عملکرد ها ی، Sc647=9/33 تن در هکتار، Tvc604=9/033 تن در هکتار ، Tvc647=8/916 تن در هکتار و Tvc604=8/763 تن در هکتار بوده اند . بر این اساس به دلیل اینکه پایه های مادری هیبریدها ی تری وی کراس، سینگل کراس می باشند و در شرایط مشابه با هیبریدها ی سینگل کراسبرای تولید بذر از عملکردی بالاتری بر خوردار می باشند می توان در شرایط خاص مانند کمبود بذر هیبریدهای سینگل کراس این تری وی کراسها را جایگزین نمود.