سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا وحیدی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از مشکلات اساسی در امر کشاورزی مناطق خشک ایران وجود منابع آب باکیفیت نامناسب و تجمع املاح در نیمرخ خاک می باشد. آب های شور ، توسعه کشاورزی و استفاده پایدار از منابع آب و خاک را محدود می کنند. لذا بهره برداری از منابع آب های شور مدیریت ویژه ای را می طلبد تا ضمن دستیابی به تولید بهینه، به کشاورزی پایدار نیز دست یافت. به منظور بررسی تاثیر شوری آب و دور آبیاری بر توزیع املاحخاک در آبیاری قطره ای و مقایسه آن با شوری اولیه خاک، طرحی با استفاده از آب آبیاری با شوری ۸/۶۶ دسی زیمنس بر متر، چهار دوره آبیاری (۳، ۶، ۹ و ۱۲ روزه) روی خاکی در مزرعه نوق واقع در حومه شهرستان رفسنجان و در سه تکرار انجام گردید. در این طرح تغییرات مکانی و زمانی SAR , EC خاک اطراف قطره چکان در مدت هشت ماه (خرداد الی دی) مطالعه شد. نتایج نشان داد که توزیع املاح خاک در اطراف قطره چکاندر طول فصل آبیاری بستگی به دور ابیاری، شوری آب ابیاری و زمان دارد. هیستوگرام های تغییرات زمانی ECخاک اطراف قطره چکان در تیمارهای مختلف نشان داد که از خرداد تا شهریور غلظت EC خاک در دور ۱۲ روزه روند افزایشی دارد. اما ازشهریور تا دی غلظت EC خاک در دور ۱۲ روزه روند کاهشی داشته به طوری که در دی ماه غلظت املاح خاک در دور ۱۲ روزه کمتر از سایر تیمارها می باشد. روند تغییرات SAR نیز شبیه روند EC بود.