سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی اکبر زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحیم هوشمند – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در اکثر کشورها که حداکثر استفاده را از منابع موجود آبهای سطحی خود به عمل می آورند، دسترسی به منابع آب مرغوب و با کیفیت مناسب برای استفاده کشاورزی رو به کاهش می باشد. کیفیت آب در آبیاری اگر اهمیت آن بیشتر از موجودیت آب نباشد، کمتر هم نیست. بنابراین بایستی املاح و پارامترهای کیفی موجود در زه آبها را اندازه گیری کرد. در اینجا پارامترهای ، ،،،،، ،،،ومربوط به آب کانال آبیاری واحد امیرکبیر، از واحدهای هفتگانه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، و زه آب زهکش های چند واحد از این شرکت تحت عنوان زه آبهای شرق و غرب مورد بررسی قرار داده و با استانداردهای کیفی آب مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که آب کانال از لحاظ اکثر پارامترها، بجز منیزیم، برای آبیاری، مناسب می باشد. همچنین مقادیر پارامترهای موجود در زه آبهای شرق و غرب از حالت استاندارد خارج بوده، و برای استفاده مجدد در آبیاری مناسب نمی باشد. همچنین مشخص شد که کیفیت زه آب غرب از زه آّب شرق، بهتر بوده، ولی مقادیر پارامترهای سنجیده شده در هر دوی آنها، بجز pH، نسبت به آب آبیاری بیشتر بوده، همچنین مقادیر کاتیون ها و آنیونها با هم مقایسه شد و مشاهده شد که مقدار سدیم و کلر در همه آبهای ارزیابی شده بخصوص زه آبها، خیلی بیشتر از بقیه یون ها می باشد.