سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد سراج – شرکت ملی مناطق نفت خیر جنوب – زمین شناسی بنیانی، گروه ساختمانی
محمد یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد- تکتونیک، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

میدان نفتی پارسی در مرز فروافتادگی دزفول شمالی و جنوبی تحت تأثیر دو روند تکتونیکی زاگرس و گسل هندیجان- ایذه قرار گرفته است. به همین لحاظ شکستگی های موجود در افق آسماری نیز تحت تأثیر تکتونیک این دو روند یعنی حاصل روند چین خوردگی زاگرس و تأثیر گسل امتداد لغز ایذه بوده است. در تحقیق ارائه شده روشهای توجیهی پراکندگی شکستگی ها بصورت هندسی یعنی روش دایره محاطی، روش (Relative Frequency of Rractures)RFF (انبوهی نسبی شکستگی ها) و روشهائی از داده های حفاری بعنی روش هرزروی گل و روش وزن ل با هم مقایسه شده اند و در نتیجه مناطق با شکستگی های حاصل از چین خوردگی زاگرس از مناطق شکستگی حاصل از گسل امتداد لغز ایذه از هم جدا شده اند.