سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن صراف جوشقانی –

چکیده:

امروزه یکی از عوامل اقتدار کشورها انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در سطوح مختلف جامعه بخصوص دانشگاهها مـی باشـد . بـا ایـن وجـود در کشورمان دستگاههای متولی بدلیل مشکلات متعدد از جمله فقدان اطلاعات کافی در بررسی و ارزیابی شـاخص هـا و گزینـه هـای پژوهشـی و بـرغم اقدامات متعدد در برنامه ریزی پژوهشی توفیق چندانی نداشته اند . از طرفی در فرهنگ اسلامی و ایرانی ما آمده است که باید کسانی را دوست داشت که با ما صداقت می ورزند ، نه آ نانی را که ما را تصدیق می کنند ؛ بر این اساس در تحقیق حاضر سعی شده است با نگـاهی منتقدانـه بـا مشـخص کـردن اهمیت پژوهش های دانشجویی ، شاخص های موثر بر انجام پژوهش های دانشجویی در کشور مشـخص ، تعیـین و ارزش گـذاری شـود . در ادامـه بـا تشکیل ماتریس تصمیم گیری چند شاخصه ، وضعیت فعالیت های پژوهشی گروههای مختلف تحصیلی در دانشگاهها با تکنیک های مختلف امتیازدهی و مشخص شده است . در انتهای مقاله نیز با ارائه نتایج و پیشنهادات ، مشکلات ، تنگناها و راهکارهای مناسب در انجام پژوهش های دانشجویی بررسی و معرفی شده است .
به امید آنکه استفاده از نتایج و پیشنهادات این تحقیق بتواند راهگشای مدیران و مسئولان پژوهشی کشور ، جهت اتخاذ تصمیمات مناسبتر در آینده شود .