سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرایی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
امیرمیثم گیاهی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران
علیرضا مصیبی – استادیار مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن تهران

چکیده:

در این مقاله برای یکسری ساختمانهای بتنی چهار طبقه موجود برآورد مقاومت لرزه ای انجام می شود. نتایج اولیه آزمایشات مغزه و چکش اشمیت بیانگر ضعف بتن اعضای ساز های می باشد. پس از مد لسازی ساختما نها با برنامه SAP2000 و بدست آوردن نسبت تن شهای اعضا و مشاهده عدم مقاومت کافی سازه در برابر بارهای جانبی، با استفاده از سه روش مقاو مسازی: پوشش بتن، بادبندهای فولادی و دیوار برشی تقویت لازم بر روی ساختمان مزبور اعمال گردیده و نتایج تحلی لها با یکدیگر مقایسه شدند. در ادامه به منظور بررسی دقی قتر، یک قاب از هر ساختمان به صورت دو بعدی با استفاده از برنامه IDARC2D-V.4.0 مدل شده و اثرات تقویت با پوشش بتن و دیوار برشی در حوزه رفتار غیرخطی بررسی گردید، بدین ترتیب که ابتدا تحلیل با بار استاتیکی افزاینده، سپس با بار تناوبی و در انتها تحلیل تاریخچه زمانی با چهار شتاب نگاشت زمی نلرز ههای مختلف بر بروی قا بهای اولیه و تقویت شده اعمال شده و روش های مختلف مقاو مسازی با نتایج حاصل ازاین تحلی لها مقایسه گردید.