سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فتح ا… غیور – مدیر کل منابع طبیعی استان اصفهان
ذبیح ا… اسکندری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام اصفهان
امیرحسین شعرباف – کارشناس ارشد اداره کل منابع طبیعی استان اصفان

چکیده:

گستردگی اراضی خشک و کم آب در ایران و استان اصفهان و همچنـین ضرورت توسعه پوشش گیاهی و درختکاری، اسـتفاده از روش هـای کـه بتوان از تلفات آب در محیط ریشه جلوگیری نمـود و آب قابـل دسـترس گیاه را افزایش داد، به طوریکه بتوان از ح داقل آب موجود حداکثر جـذب و رشد را برای گیاه بوجود آورد، بسیار مفید و کارآمد خواهد بود . شـریعتی و سماوات (۱۳۷۵) در مطالعه اثر مقدار و قطر دانه های پرلیت مخلـوط بـا خاک در نگهداری آب در خاک گزارش کرده که منحنـی رطـوبتی خـاک الک شده و مخلـوط های مختلف آن با پرلیت ا ز شکل و موقعیت منحنی
ها روی محور مختصات نزدیک به هم است (۲) این یافتـه حـاکی از آن است که وجود پرلیت ( با قطرها و درصدهای اختلاط مطالعه شده در این آزمایش ) در محدوده مکش ۱ تـا ۱/۵ مگاپاسـکال، تـأثیری در ظرفیـت خاک برای نگهداری آب ندارد . بنابراین، مصرف و کاربرد پرلیت در خـاک برای زیاد کردن مقدار رطوبت در مکش های زیاد، قابل توصیه نیسـت و بیشترین اثری که مصرف پرلیت در خاک دارد در رطوبت بـالا ( اشـباع و حد ظرفیت مزرعه ) است . پرلیت دانه درشت هم اثر کمتری از پرلیت دانه ریز دارد (۲) شریعتی (۱۳۶۶) در تحقیقی پیرامون اثـر پرلیـ ت بـر میـزان
تبخیر از سطح خاک چنین نتیجه گیری کـرده اسـت کـه کـاربرد پرلیـت سبب افزایش میزان آب جذب شده و کــاهش تبخیــر نسبــی از سـطح خـاک مـی گـردد(۳) مور (۱۹۸۵) نیز گزارش نموده است کـه مصـرف پرلیت در اصلاح خاک های سنگین بافت و همچنین خاک های متـراکم مثل چمنزارها، موجب بهبود وضعیت نفوذپذیری آنان شده که اثرات ایـن امر به ویژه بر روی جذب مقادیری از کمیت های بارندگی های شـدید و در تعدیل مسئله ماندابی شدن سطح چنین اراضی مؤثر بوده است (۴) در یک توصیف کلان از این پـژوهش، چنـین مـی تـوان گفـت کـه جهـت
ارزیابی مقایسه و تشخیص بهتری ن مواد جاذب رطوبت که بتواند با توجـه به نوع بافت خاک ( سبک، متوسط و سنگین ) رطوبت بیشـتری در اختیـار ریشه گیاه قرار دهد، همچنین میزان و درصدی که از مواد جاذب رطوبت باید بکار برده شود و مقایسه پلیمرهای سنتتیک ابر جاذب با یـک جاذبـه الرطوبه طبیعی مثل مواد آلـی در خـا ک، ایـن طـرح در بخـش مطالعـات خاکشناسی آن با اندازه گیری درصد نگهداری رطوبت در پتانسـیل هـای مکش FC و PWP و مکش های بین این دو مقدار مطابق طرح آماری نستد انجام گردیده است .